Schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego zajmuje się neurologopedia. Logopedia i neurologopedia są dziedzinami pokrewnymi. Nauka zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego jako neurologopeda leczę zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego. Prowadzę terapię afazji, czyli zaburzeń mowy po udarach i wylewach wewnątrzczaszkowych jak i terapię dysfazji, czyli zaburzeń mowy wynikających z częściowej utraty zdolności do rozumienia lub nadawania mowy. Prowadzę też terapię dyzartrii – to jest zaburzeń mowy będących następstwem uszkodzenia ośrodków i nerwów unerwiających narządy mowy. Zajmuję się terapią osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także NORM (Niesamoistny, Opóźniony Rozwój Mowy) na tle niepełnosprawności intelektualnej.

Do neurologopedy należy się zgłosić jeśli dziecko ma problem z mówieniem, jeśli jest ono starsze i nie mówi wcale lub nawet gdy mówi niewyraźnie, a nawet w przypadku gdy ma ono problemy z jedzeniem lub nadmiernie ślini się. Jest to o tyle ważne, bowiem nigdy nie mamy 100 procent pewności, że w konkretnej sytuacji problemem jest nieprawidłowość mowy, czy jakaś specyficzna reakcja dziecka na bodźce.

W mieście Wrocław prowadzę leczenie osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innych zaburzeń ze spektrum autyzmu. Oprócz tego, zajmuję się terapią zaburzeń mowy towarzyszącym zespołom genetycznym takim jak zespół Downa, Nejmanem, Retta i innymi.